สาวๆ ควรรู้ไว้ความคิดของผู้ชายต่อผู้หญิง เป็นอย่างไร

ถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่า เพศชาย และ เพศหญิง เป็นเพศมาจากดาวคนละดวงกัน หากแต่ถ้าคุณผู้หญิงมีความเข้าใจถึงวิธีคิดของฝ่ายชายได้ ก็จะทำให้การคบหากันระหว่างกันเป็นไปด้วยความราบรื่น สำหรับในวันนี้ เพื่อให้ผู้หญิงมีความรู้เท่าทันต่อความคิดของผู้ชาย เราได้นำผลสำรวจที่ ได้สะท้อนความคิดของผู้ชายจำนวนมากอันมีต่อผู้หญิงมาฝากกัน

แบบทดสอบความคิดผู้ชายมีต่อผู้หญิง

โดยแบบสอบถามที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ มาจากผู้ชายกลุ่มวัยทำงานมีรายได้ ตั้งแต่ 25,000-100,000 บาท ทั้งสิ้น 578 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเกือบทั้งหมดของกลุ่มผู้ทดลอง เป็นชายโสด โดยคิดเป็นร้อยละ 73 เช่น พนักงานบริษัท , ประกอบธุรกิจส่วนตัว , แพทย์, ทนาย , พนักงานรัฐ, พนักงานเอกชน , ทหาร, ตำรวจ และอาจารย์ เป็นต้น

แบบทดสอบวัดระดับตามหัวข้อ ในประเด็นเรื่องต่างๆ ได้แก่

ความฉลาด

จากผลสำรวจพบว่า มีผู้ชายเพียง 3 % เท่านั้น เลือกผู้หญิงมีการศึกษาสูง ในอีกทางด้านหนึ่ง ผู้ชายเกือบทั้งหมดให้ความสำคัญ กับความฉลาดทางสังคมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง , ผู้หญิงพูดจาเข้ากับกาลเทศะ , ผู้หญิงมีสไตล์ รวมทั้งบุคลิกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง , ผู้หญิงมีความฉลาดเฉลียว รวมทั้งเลือกผู้หญิงทำงานเก่ง ขยัน

ความอ่อนโยน

เรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติในแง่บวก และยังชอบผู้หญิงเรียบร้อย แถมพูดจาน่าฟังอีกด้วย

ความสามารถในการหารายได้

ผู้ชายส่วนใหญ่ ชอบผู้หญิงที่รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์ และยังชอบผู้หญิงใฝ่รู้ มีความเท่าทันโลก เท่าทันสังคม ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเป็นผู้หญิงทันยุคทันสมัย

ความเป็นแม่ศรีเรือน

สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ ผู้ชายส่วนใหญ่อาจไม่คาดหวัง ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปลายจวักเสียเท่าไหร่ เพราะโลกก็เปลี่ยนไปมากแล้ว ขอเพียงแค่เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ สามารถดูแลสามีได้ ในขณะที่ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ร่วมด้วยมีความสามารถในงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย อยู่ในอันดับสุดท้าย

การส่งเสริมในด้านต่างๆ

สำหรับความสนใจในอันดับ 1 คือ ผู้ชายชอบให้ผู้หญิงเอาใจ โดยเฉพาะในยามที่เหนื่อยล้า และอันดับ 2 คือ อยากให้คู่ชีวิตช่วยเตือนเขาได้ในหลายๆเรื่อง นอกจากนี้ในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ  นิสัยของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายไม่อยากเลือกมาเป็นภรรยาเลย ก็คือ ผู้หญิงที่ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา , มีทัศนะคติในเรื่องลบ ขี้หึง

โดยจุดประสงค์ของการสำรวจ ในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนามองว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลือก หากแต่เพียงมุ่งหวังให้หญิงกับชายได้เข้าใจมุมมองความคิดของกันเท่านั้นเอง